Søgning


Studieretningsforløb

Skolen har udbudt og gennemfører 6 studieretninger, hvoraf 2 samlæses

Skolen arbejder pt. med at implementere STUDIEPLAN fra UNI-C. Indtil dette værktøj er klar til drift, kan du her se, hvordan skolen har valgt at tilrettelægge de enkelte forløb.

Skolen har, som i grundforløbet, valgt at organisere arbejdet med studieplanerne i 4 teams, hvor hvert team tilrettelægger detaljerede forløb for den enkelte klasse, teamet er ansvarlig for, ud fra en overordnet plan, der totalt set dækker kravene til studieretningsforløbet for den enkelte klasse.

Vigtige elementer i planlægningen er faglighed, progression, refleksion, fokus på arbejdsmetoder samt tværfaglighed forankret i læreprocesser, der

 • Understøtter udviklingsmålene for eleverne
 • Giver studiekompetence
 • Giver almendannelse
 • Giver viden og kompetencer gennem fagenes samspil
 • Giver faglig bredde og dybde
 • Giver faglig progression og indsigt
 • Giver indsigt i forskellige arbejdsmetoders styrke og svagheder bl. a. gennem case-arbejde, emneforløb, forløb der styrker samarbejde og kreativitet samt evnen til problemløsning.

De gennemgående overfaglige mål, der indgår i teamets tilrettelæggelse af, studieretningsforløbet er at

”Eleverne skal kunne kombinere fag for at producere viden om praktisk-teoretiske problemstillinger”

”Eleverne skal kunne kombinere fagenes metoder og kunne skabe sammenhæng i faglig viden inden for det enkelte fag og mellem fagene”

”Eleverne skal kunne vurdere teoriers værdigrundlag og anvendelighed som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold”

”Eleverne skal kunne anvende fagligt relevante studiemetoder og teknikker”

”Eleverne skal kunne anvende forskellige arbejdsformer selvstændigt og produktivt”

”Eleverne skal kunne anvende it på en selvstændig måde til løsning af forskelligartede problemstillinger i fagene og i samspillet mellem fagene, herunder videreudvikle deres evne til kritisk søgning af informationer”


Specielt i forløbet ”erhvervscase” har fagene VØ og AFS fokus på at

”Eleverne skal kunne identificere og analysere centrale problemstillinger for en virksomhed med brug af fagenes teori”


”Eleverne skal kunne udarbejde og begrunde forslag til løsning af udvalgte problemstillinger med brug af fagenes teori”


”Eleverne skal kunne vurdere de opstillede løsningsforslag, herunder valgte metoder og modellers anvendelighed, i forhold til egne analyser”


”Eleverne skal kunne formulere case-arbejdets analyser, løsningsforslag og vurderinger ved anvendelse af sammenhængende faglig argumentation og formidle den ved anvendelse af relevante it-værktøjer”

Specielt i forløbet ”det internationale område” har fagene dansk, sprog, IØ og samtidshistorie fokus på at

”Eleverne skal kunne analysere og vurdere aspekter af udviklingen i menneskesyn og værdigrundlag i det kulturelt globale samfund”


”Eleverne skal kunne anvende kulturteori i forbindelse med indsamling og bearbejdning af informationer om fremmedsprogede kulturer i et land, en region eller en virksomhed”


”Eleverne skal kunne anvende metoder til analyse og vurdering af informationer om samfundsøkonomiske forhold samt begivenheder i tilknytning til udviklingen i det globale samfund”


”Eleverne skal kunne formidle kulturel, historisk og/eller samfundsøkonomisk viden til almen og erhvervsmæssig brug”


Specielt i arbejdet med ”studieretningsprojektet” er der fokus på, at eleven dokumenterer

 • Evne til selvstændigt at arbejde effektivt og struktureret i 2 sammenhængende uger
 • Evne til at anvende kernestof kombineret fra flere fag
 • Evne til fordybelse
 • Evne til analyse, vurdering, perspektivering og formidling på en systematisk måde
Studieplaner
Økonomi
Studieplan for økonomi
International
Studieplan for international 1
Studieplan for international 2
Matematik - it
Studieplan for matematik - it
Marked
Studieplan for marked 1
Studieplan for marked 2