Søgning

Evaluering

Skolens evalueringer.


Evalueringerne tager udgangspunkt i skolens kvalitetsprogram, der er forankret i Q-90 arbejdet og skolens værdier.Kvalitetsprogram


Ribe Handelsskole har gennem de seneste år arbejdet meget bevidst med kvalitet, - måske længe før man “opfandt” kvalitetsbegrebet. Vi har i øvrigt ikke selv kaldt vort arbejde “kvalitet”, men i vor terminologi har det heddet “At skolen skal være et rart sted at lære noget”. Arbejdet har taget udgangspunkt i, at det skal være oplevet kvalitet blandt elever, kursister, samarbejdspartnere og medarbejdere gennem et koncept, der bygger på følgende bærende søjler: • Nært og åbent miljø
 • Internationalisering
 • Tydelige profiler på skolens uddannelser
 • Høj IT-standard
 • Høj standard på vedligehold af de fysiske rammer
 • Synlighed i lokalområdet
 • Skolen som værested
 • Aktiviteter ud over faglig undervisning
 • Engagerede veluddannede medarbejdere
 • Korte beslutningsveje med en flad ledelsesstruktur
 • Slank rationel administration
 • Konstruktiv dialog mellem ledelse, forretningsudvalg og bestyrelse
 • Aktiv personaleforening der også tilrettelægger faglige arrangementer
 • Bred accept i beslutningsprocesser (pæd. rådformand + tillidsrepræsentanter inddrages i mange beslutningsprocesser)

Et af måleinstrumenterne har været og vil fortsat være 2 årlige elevevalueringer. Disse evalueringer omfatter den daglige undervisning i fagene samt generelle forhold i dagligdagen af betydning for eleverne. Erfaringer herfra indgår i temaer på “pædagogiske dage”.


Et andet måleinstrument har været, at skolens forstander er på besøg én gang om året i alle klasser, hvor han diskuterer de forhold, klassen ønsker, samt selv har et tema med til debat. Disse samtaler munder ud i en konkluderende rapport, der samlende kaldes “rigets tilstand”. Rapportens konklusioner danner grundlag for justering af mange for-hold vedrørende elevernes dagligdag, ligesom nye initiativer fødes her.


Et tredje måleinstrument er medarbejdersamtaler/udviklingssamtaler, som skolen har en lang tradition for. Samtalerne har i dag udviklet sig til “ægte tovejskommunikation”, hvor leder og medarbejder hver især har gjort sig tanker om forhold, der skal inddrages i samtalen. Endvidere er der et tema, som skolens ledergruppe har sat op. Der udarbejdes en samlende konklusion, som drøftes i skolens ledergruppe, hvor de videre initiativer aftales og sættes i gang.Vi finder det relevant at offentliggøre følgende fra vore evalueringer og planer her på vor hjemmeside, idet det er et lovkrav, at de seneste 2 års handleplaner er tilgængelige på skolens hjemmeside.Samlende konklusion fra ”rigets tilstand”: Handlingsplan 2006
Samlende konklusion fra ”rigets tilstand”: Handlingsplan 2007Ribe Handelsskole - Skyttevej 29 - 6760 Ribe - Tlf.: 76 88 21 00 - Fax: 76 88 21 21