EUD-kvalitet

Indsatsområde 1. Kompetenceudvikling af lærerne
Indsatsområde Dokumentation 2006

1.1 Politik for kompetenceudvikling. 1.1.1 Angiv de vigtigste indsatsområder for lærerkompetenceudvikling i 2006. Marker op til 5 indsatsområder.

 1. Didaktik, herunder differentieret undervisning og fleksibel læring
 2. Ajourføring af lærernes faglige kompetencer
 3. Pædagogiske IT-værktøjer
 4. Medarbejder udvikling, herunder MUS og evaluering
 5. Lærer og vejlederrollen
 6. Pædagogisk grunduddannelse og overbygning
 7. Reformarbejde generelt
 8. Internationalisering
 9. Implementering af Elevplan
 10. Andre indsatsområder - Beskriv
Kompetence-
udvikling
1.1.2 Samme spørgsmål og valgmuligheder som 1.1.1, her for 2007. Kompetence-
udvikling
1.1.3 Har skolen udarbejdet en plan for lærergruppens kompetenceudvikling? Kompetence-
udvikling

1.2 Udvikling af undervisnings- og arbejdsformer. 1.2.1 Angiv det pædagogiske udgangspunkt som skolen lægger til grund for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse. Værdier
1.2.2 Offentliggør skolen de lokale undervisningsplaner for de erhvervsuddannelser, skolen udbyder? UV-plan
1.2.3 På hvilken måde arbejder institutionen med at udvikle undervisningsformerne - anvender institutionen evt. nogle af /samtlige følgende former?

 1. Systematisk brug af undervisning af store hold
 2. Bruges mindre hold - ud fra pædagogiske overvejelser
 3. Systematisk brug af elevarbejde organiseret omkring projektarbejde
 4. Systematisk brug af virtuel undervisning/e-learning som en del af undervisningsforløb
 5. To-lærerordning
 6. Teamsamarbejde
 7. Andre
Undervisning
1.2.4. Hvorledes differentieres tid til forberedelse - hvilke kriterier anvender institutionen?

 1. Efter uddannelsesniveau
 2. Efter fagets niveau
 3. Holdstørrelser
 4. Elevernes forudsætning
 5. Coaching
 6. Vejledning
 7. IT/virtuel -undervisning
 8. Projektarbejde
 9. Flere parallelle hold
 10. Andre
Undervisning
1.2.5. I hvilken grad anvendes følgende samarbejdsformer i lærernes samarbejde? Angiv graden
 1. Er lærerne opdelt i teams
 2. Systematisk samarbejde omkring videndeling
 3. Systematisk samarbejde omkring coaching - udover pædagogikum
 4. Ansvarlige og selvstændige temas
 5. Teamsamarbejde, hvor lærerne indgår i et forpligtende forberedelses- og un-dervisningssamarbejde
 6. Forpligtende samarbejde omkring fælles temaer, herunder temauger eller fælles tema for flere fag
 7. Fælles forberedelse
 8. Fælles undervisning
 9. Fælles undervisningsforløb
 10. Andre

1.3 Omfang af kompetenceudvikling. 1.3.1 Angiv hvor mange lærere, der har deltaget i systematisk kompetenceudvikling af flg. varighed (1 dag = 7,4 time): a.) 0 dage, b) 1-5 dage, c) 6-10 dage, d) 11 dage eller mere. Opgjort for 2005 og 2006. Kompetence-
udvikling
1.3.2a Hvor mange lærere har p.t. pædagogiske IT-kompetencer svarende til Pædagogisk IT-kørekort? Opgjort for 2005 og 2006. IT-kompe-
tencer
1.3.2b Hvor mange lærere er i gang med at gennemføre pædagogisk IT-kompetenceudvikling svarende til Pædagogisk IT-kørekort? Opgjort for 2004, 2005 og 2006. IT-kompe-
tencer
1.3.2c. Hvor mange lærere har ikke og er ikke i gang med at tilegne sig pædagogiske IT-kompetencer svarende til Pædagogisk IT-kørekort? Opgjort for 2004, 2005 og 2006. IT-kompe-
tencer


2. Virksomhedskontakt og international engagement
Indsatsområde Dokumentation 2006

2.1 Skolens politik for og realisering af lokal virksomhedskontakt mhp. praktikpladser. 2.1.1. Har skolen en procedure for opsøgende arbejde blandt potentielle praktikvirksomheder? LOP

2.1.2. Offentliggør skolen antal indgåede, registrerede uddannelsesaftaler fordelt på indgange for 2003, 2004, 2005 og 2006 på skolens hjemmeside?

Uddannelsesaftalerne skal opgøres som:

 • ordinære aftaler
 • antal skolepraktikelever
 • elever med kombinationsaftaler. Er præciseret i vejledningen.

LOP
2.1.3. Skolens kommentar til udviklingen i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2006 if. til 2005. LOP
2.2 Internationalisering 2.2.1. Har skolen udarbejdet en strategi for internationalisering? Internatio-
nalisering
2.2.2. Angiv hvilke internationale projekter og samarbejder, som skolen deltager i. Internatio-
nalisering
2.2.3. Angiv antal elever på eud, der har deltaget i ordningen "Praktik i Udlandet" i 2006? PIU


3.Systematisk kvalitetsudvikling: fokus på faglighed og fleksibilitet.
Indsatsområde Dokumentation 2006

3.1 Skolens kontakt til og undersøgelser blandt praktikstederne. 3.1.1. Gennemfører skolen systematisk tilfredshedsundersøgelser blandt praktikvirksomhederne? LUU
3.1.1a Hvis ja: Offentliggør skolen resultatet af systematiske tilfredshedsundersøgelser blandt praktikvirksomhederne på skolens hjemmeside? LUU
3.1.1b Angiv de vigtigste indsatsområder, som tilfredshedsundersøgelserne blandt virksomhederne har givet skolen anledning til at arbejde videre med i 2006. LUU

3.2 Godskrivning og fleksibilitet i øvrigt. 3.2.1 Udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan for alle elever på EUD?
3.2.2. Indgår vurdering af elevens reelle kompetencer i skolens procedure for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan? UV-plan
3.2.3. Offentliggør skolen sin procedure mht. sit arbejde med elevens personlige uddannelsesplan? UV-plan

3.3 Skolens systemati-ske arbejde med kvalitet. 3.3.1. Har skolen udarbejdet en kort beskrivelse af skolens systematik til kvalitetssikring og -udvikling og resultatvurdering? Kvalitet
3.3.2. Udarbejder skolen en handlingsplan for evaluering af undervisningen og uddannelser på eud, skoleåret, 2006/07? Evaluering
3.3.3. Hvilke indsatsområder har elevernes evaluering af undervisningen givet skolen anledning til at arbejde videre med på EUD i 2007? Evaluering
3.3.4. Har skolen udarbejdet en opfølgningsplan med udgangspunkt i de indsatsområder, elevernes evaluering af undervisningen i 2006 har peget på? Evaluering
3.3.5. Indgår skolen i et samarbejde med en eller flere andre skoler med det formål systematisk at sammenligne sin uddannelseskvalitet? Synergi-
skolerne

3.4. Faglighed (gennemførelse). 3.4.1. Hvilket mål for 2006 har skolen opstillet for at reducere frafaldet blandt eleverne på grundforløbet og på hovedforløbet?
Hvad blev resultatet?
Fastholdelse
3.4.2. Hvad har skolen gjort for at nå det opstillede mål for reduktion af frafaldet? Fastholdelse
3.4.3. Hvilket mål for 2007 har skolen opstillet for at reducere frafaldet blandt eleverne på grundforløbet og på hovedforløbet? Fastholdelse
3.4.4 Hvad vil skolen gøre for at nå det opstillede mål for reduktion af frafaldet i 2007? Fastholdelse

3.5. Faglighed (karakterer). 3.5.1 Angiv linket på skolens hjemmeside, hvor elevernes afsluttende karakterer kan findes. Karakterer
3.5.2 Giver niveauet for elevernes afsluttende karakterer, herunder andelen af elever med karakterer under 6, anledning til specifikke tiltag?
3.5.3 Hvis ja til 3.5.2 - beskriv de tagne initiativer.Luk vindue